Hóa học 11

Bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5 trang 69 SBT hóa học 11

Câu 44.1.

Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?

Bạn đang xem bài: Bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5 trang 69 SBT hóa học 11

A. H – CH = O.                                

B. O = CH – CH = O.

C. 441d                           

D. CH3 – CH = O.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất 441d 1 là xeton, không phải là anđehit.

=> Chọn C.

Câu 44.2.

Tên đúng của chất CH3-CH2-CH2-CHO là :

A. propan-1-al         B. propanal

C. butan-1-al           D. butanal

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

CH3-CH2-CH2-CHO có tên là butanal

=> Chọn D.

Câu 44.3.

Tên chất của chất sau là:

 443d

A. 4-metylpentanal.     

B. 4-metylpental-1-al.

C. 2-metylpentanal.     

D. 3-metylbutanal.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất trên có tên là: 4-metylpentanal.

=> Chọn A.

Câu 44.4.

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3 – CHO?

A. anđehit axetic.          B. anđehit etylic.

C. axetanđehit.              D. etanal.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

CH3 – CHO có tên là: anđehit axetic hoặc axetanđehit hoặc etanal.

=> Chọn B.

Câu 44.5.

Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

445d

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Anđehit propionic: CH3 – CH2 – CHO

=> Chọn B.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button