Hóa học 11

Bài 42.9 trang 67 SBT hóa học 11

Đề bài

Chất A là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun m gam A với H2SO4 đặc ở 170°C thu được 17,85 gam anken (hiệu suất 85%). Cũng m gam A khi tác dụng với HBr tạo ra 36,9 gam dẫn xuất brom (hiệu suất 60%).

Bạn đang xem bài: Bài 42.9 trang 67 SBT hóa học 11

1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của ancol A.

2. Tính giá trị m.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) Áp dụng công thức tính hiệu suất: \(H(\% ) = \dfrac{{{m_{tt}}}}{{{m_{lt}}}} \times 100\% \)

+) Viết PTHH: 

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH\) \(\xrightarrow[{{{170}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\)\({C_n}{H_{2n}} + {H_2}O\)

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + HB{\rm{r}} \to {C_n}{H_{2n + 1}}B{\rm{r}} + {H_2}O\)

+) Tính theo PTHH trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

1. Nếu hiệu suất các phản ứng là 100% thì :

– Khối lượng anken thu được là : \(\dfrac{{17,85.100}}{{85}}\) = 21(g).

– Khối lương dẫn xuất brom thu đươc là : \(\dfrac{{36,9.100}}{{60}}\) = 61,5(g)

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH\) \(\xrightarrow[{{{170}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\)\({C_n}{H_{2n}} + {H_2}O\)

x mol                                              x mol

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + HB{\rm{r}} \to {C_n}{H_{2n + 1}}B{\rm{r}} + {H_2}O\)

x mol                                         x mol

14nx = 21 ; (14n + 81)x = 61,5

\( \Rightarrow \) x = 0,5 ; n = 3. 

Ancol A có CTPT C3H8O và có CTCT

CH3 – CH2 – CH2 – OH ( propan-1-ol ) hoặc 1653981681 275 8 ( propan-2-ol )

2. m = 0,5.60 = 30 (g)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button