Hóa học 11

Bài 42.10 trang 68 SBT hóa học 11

Đề bài

Chất A là một ancol có mạch cacbon không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn m gam A, người ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,25 g H2O. Mặt khác, nếu cho 18,55 g A tác dụng hết với natri, thu được 5,88 lít H2 (đktc).

1. Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

2. Tính giá trị m.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) So sánh số mol H2O và CO2 để kết luận đặc điểm của ancol (số mol H2O tạo thành > số mol CO2. Vậy, A phải là ancol no, mạch hở.)

Bạn đang xem bài: Bài 42.10 trang 68 SBT hóa học 11

+) Gọi A có dạng: CnH2n+2-x(OH)x hay CnH2n+2Ox

+) Viết PTHH: 

\({C_n}{H_{2n + 2}}{O_x} + \dfrac{{3n + 1 – x}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

\({C_4}{H_{10 – x}}{(OH)_x} + xNa \to {C_4}{H_{10 – x}}{(ONa)_x} + \dfrac{x}{2}{H_2}O\)

+) Dựa theo PTHH, lập phương trình ẩn x, giải pt => CTPT của A.

2. Tính số mol A theo số mol CO2 => m

Lời giải chi tiết

1. Số mol CO2 = \(\dfrac{{2,24}}{{22,4}}\) = 0,1 (mol).

Số mol H2O = \(\dfrac{{2,25}}{{18}}\) =0,125 (mol).

Khi đốt ancol A, số mol H2O tạo thành > số mol CO2. Vậy, A phải là ancol no, mạch hở. A có dạng CnH2n+2-x(OH)x hay CnH2n+2Ox.

\({C_n}{H_{2n + 2}}{O_x} + \dfrac{{3n + 1 – x}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Theo đầu bài ta có : \(\dfrac{n}{{n + 1}} = \dfrac{{0,1}}{{0,125}}\) \( \Rightarrow \) n = 4.

\({C_4}{H_{10 – x}}{(OH)_x} + xNa \to {C_4}{H_{10 – x}}{(ONa)_x} + \dfrac{x}{2}{H_2}O\)

Theo phương trình : Cứ (58 + 16x) g A tạo ra 0,5000x mol H2.

Theo đầu bài : Cứ 18,55 g A tạo ra \(\dfrac{{5,88}}{{22,4}}\) = 0,2625 mol H2.

\( \Rightarrow \dfrac{{58 + 16{\rm{x}}}}{{18,55}} = \dfrac{{0,5{\rm{x}}}}{{0,2625}} \Rightarrow x = 3\)

CTPT của A là C4H10O3.

Theo đầu bài A có mạch cacbon không nhánh ; như vậy các CTCT thích hợp là

1653985712 582 10 butan-1,2,3 triol

và 11 butan-1,2,4-triol.

2. Để tạo ra 0,1 mol CO2 ; số mol A cần đốt là : \(\dfrac{{0,1}}{4}\) = 0,025 (mol).

Như vậy : m = 0,025.106 = 2,65 (g).

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button