Hóa học 11

Bài 42.1, 42.2, 42.3 trang 66 SBT hóa học 11

Câu 42.1.

Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân C4H10O

A. 7 chất              B. 6 chất

C. 5 chất              D. 4 chất

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 42.1, 42.2, 42.3 trang 66 SBT hóa học 11

Học sinh tổng hợp kiến thức về dẫn xuất halogen Tại đây, ancol Tại đây, phenol Tại đây để trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Trong 7 đồng phân C4H10O có 4 ancol và 3 ete.

=> Chọn A.

Câu 42.2.

Có bao nhiêu ancol bậc I có cùng công thức phân tử C5H10O?

A. 6 chất              B. 5 chất

C. 4 chất              D. 3 chất

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 42.1, 42.2, 42.3 trang 66 SBT hóa học 11

Học sinh tổng hợp kiến thức về dẫn xuất halogen Tại đây, ancol Tại đây, phenol Tại đây để trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Các ancol bậc I C5H10O phải có dạng C4H9CH2OH. Có 4 gốc -C4H9, vì vậy có 4 ancol C4H9CH2OH.

=> Chọn C.

Câu 42.3.

Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Số chất phản ứng là ?

A. Không chất nào.           B. Một chất.

C. Hai chất.                      D. Cả ba chất.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 42.1, 42.2, 42.3 trang 66 SBT hóa học 11

Học sinh tổng hợp kiến thức về dẫn xuất halogen Tại đây, ancol Tại đây, phenol Tại đây để trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

C2H5Cl và C6H5OH phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng.

=> Chọn C.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button