Hóa học 11

Bài 41.9 trang 66 SBT hóa học 11

Đề bài

Để đốt cháy hoàn toàn 2,70 g chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 4,76 lít O2 (đktc). Sản phẩm thu được chỉ có CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O 5,9 g.

Bạn đang xem bài: Bài 41.9 trang 66 SBT hóa học 11

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử biết rằng phân tử khối của A nhỏ hơn phân tử khối của glucozơ (C6H12O6).

3. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A biết rằng A là hợp chất thơm. Ghi tên ứng với mỗi công thức.

4. Chất A có tác dụng với Na và với NaOH được không ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

1. +) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 

mA+ mO2= mCO2+ mH2O = 9,5g

+) Dựa vào dữ kiện khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O 5,9 g=> mCO2 và mH2O

+) Tính mC, mH, mO (nếu có)

+) Xác định công thức đơn giản nhất của A

2. Dựa vào phân tử khối của glucozơ, biện luận để tìm CTPT của A.

3,4. Viết các CTCT của A và trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

1. CTĐGN là \({C_7}{H_8}O\)

2. CTPT là \({C_7}{H_8}O\)

3. Có 5 CTCT phù hợp :

1 4 2-metylphenol( \({A_1}\) ) ; 2 4 3-metylphenol ( \({A_2}\) ) ; 3 4 4-metylphenol ( \({A_3}\) ) ; 4 4 ancol benzylic ( \({A_4}\) ) ; 5 5 metyl phenyl ete ( \({A_5}\) )

4. Có phản ứng với Na : \({A_1},{A_2},{A_3},{A_4};\)

Có phản ứng với dung dịch NaOH : \({A_1},{A_2},{A_3}.\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button