Hóa học 11

Bài 40.14 trang 64 SBT hóa học 11

Đề bài

Hỗn hợp A chứa glixerol và một ancol đơn chức. Cho 20,3 g A tác dụng với natri (lấy dư) thu được 5,04 lít H2 (đktc). Mặt khác 8,12 g A hoà tan vừa hết 1,96 g Cu(OH)2.

Xác định công thức phân tử, các công thức cấu tạo có thể có, tên và phần trăm về khối lượng của ancol đơn chức trong hỗn hợp A.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) PTHH: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 \( \to \) [C3H5(OH)2O]2 Cu + 2H2O

Bạn đang xem bài: Bài 40.14 trang 64 SBT hóa học 11

+) Tính theo PTHH => số mol glixerol trong 8,12 g A=> Số mol glixerol trong 20,3 g A

+) Tính khối lượng R-OH trong 20,3g A.

+) Pt phản ứng với Na: 

2C3H5(OH)3 + 6Na \( \to \) 2C3H5(ONa)3 + 3H2\( \uparrow \)

2R-OH + 2Na \( \to \) 2R-ONa + H2\( \uparrow \)

+) Tính theo PTHH => khối lượng mol của R-OH => R => CTPT

+) Viết các CTCT và gọi tên.

Lời giải chi tiết

Khi 8,12 g A tác dụng với Cu(OH)2 chỉ có 1 phản ứng hoá học :

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 \( \to \) [C3H5(OH)2O]2 Cu + 2H2O

                                                 đồng(II) glixerat

Số mol glixerol trong 8,12 g A = 2.số mol Cu(OH)2

                                              = 2.\(\dfrac{{1,96}}{{98}}\) =0,04 (mol).

Số mol glixerol trong 20,3 g A là : \(\dfrac{{0,04.20,3}}{{8,12}} = 0,1(mol)\).

Khối lượng glixerol trong 20,3 g A là : 0,1.92 = 9,2 (g).

Khối lượng R-OH trong 20,3 g A là : 20,3 – 9,2 = 11,1 (g).

Khi 20,3 g A tác dụng với Na có 2 phản ứng hoá học

2C3H5(OH)3 + 6Na \( \to \) 2C3H5(ONa)3 + 3H2\( \uparrow \)

0,1 mol                                                        0,15mol

2R-OH + 2Na \( \to \) 2R-ONa + H2\( \uparrow \)

x mol                                         0,5x mol

Số mol H2 = \(0,15 + 0,5{\rm{x}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225(mol) \Rightarrow x = 0,15\).

Khối lượng 1 mol R-OH : \(\dfrac{{11,1}}{{0,15}} = 74(g)\).

R-OH = 74 \( \Rightarrow \) R = 74 – 17 = 57 ; R là \( – {C_4}{H_9}\)

CTPT : \({C_4}{H_{10}}O\)

Các CTCT và tên :

\(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – OH\) ( butan-1-ol )

1653941261 959 3 2 ( butan-2-ol )

1653941261 627 4 2 ( 2-metylpropan-1-ol )

5 3 ( 2-metylpropan-2-ol )

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button