Lịch sử 12

Bài 4 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy được chủ trương của Đảng ta trong việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.

Bạn đang xem bài: Bài 4 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 12

Mặt trận

Nội dung chủ trương

Chính trị

Kinh tế

Quân sự

Văn hóa


Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Chiến dịch Việt Bắc thu đông và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Lời giải chi tiết

Mặt trận

Nội dung chủ trương

Chính trị

– Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.

– Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

– 6-1949, Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành mặt trận Liên Việt.

Kinh tế

Thực hiện các chính sách có lợi: giảm tô, xóa nợ, chia lại ruộng đất công, tạm cấp ruộng đất vắng chủ.

Quân sự

– Xây dựng nhiều cơ sở kháng chiến.

– Phát triển chiến tranh du kích.

Văn hóa

– Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông.

– Xây dựng lại hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Lịch sử 12

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button