Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11

Đề bài

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCl

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11

Cách chuyển phương trình dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn:

– Chuyển tất cả các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion; các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử.

– Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ta thu được phương trình ion rút gọn.

Lời giải chi tiết

Phương trình ion rút gọn :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 \( \to\) 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) FeSO4 + 2NaOH \( \to\) Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl \( \to\) NaCl + CO2 + H2O

HCO3 + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) NaHCO3 + NaOH \( \to\) Na2CO3 + H2O

HCO3 + OH  → H2O   + CO32-

e) K2CO3 + NaCl không phản ứng

g) Pb(OH)2 + 2HNO3 \( \to\) Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2H+  → Pb2+ +  2H2O

h) Pb(OH)2 + 2NaOH \( \to\) Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2OH → PbO22- +     2H2O

i) CuSO4 + Na2S \( \to\) CuS + Na2SO4

 Cu2+ + S2 → CuS↓.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *