Vật lý 10

Bài 33.9, 33.10. 33.11 trang 81 SBT Vật lí 10

33.9.

Một viên đạn bằng đồng bay với vận tốc 500 m/s tới xuyên qua một tấm gỗ. Khi vừa ra khỏi tấm gỗ, vận tốc của viên đạn là 300 m/s. Hỏi nhiệt độ của viên đạn tăng lên bao nhiêu khi nó bay ra khỏi tấm gỗ.

Biết nhiệt dung riêng của đồng là 386 J/(kg.K). Coi toàn bộ cơ năng khi va chạm đều chuyển hoá thành nhiệt làm nóng viên đạn.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 33.9, 33.10. 33.11 trang 81 SBT Vật lí 10

Áp dụng công thức 

\(Q = mc\Delta t\)

\(A = {{\rm{W}}_{d1}} – {{\rm{W}}_{d2}} = \dfrac{1}{2}mv_1^2 + \dfrac{1}{2}mv_2^2\)

Lời giải chi tiết:

Khi bay qua tấm gỗ, viên đạn sinh công A’ để thắng công cản của tấm gỗ và chuyển thành nhiệt Q làm nóng viên đạn :

Q = A’          (1)

Ta có: \(A’ = {{mv_1^2} \over 2} – {{mv_2^2} \over 2}\) (2)

Q = mc(t2 – t1) = mcΔt

Từ (1), (2), (3) tính được : Δt ≈ 207°C.

33.10.

Một lượng khí lí tưởng chứa trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. Các thông số trạng thái ban đầu của khí là : 0,010 m3; 100 kPa ; 300 K. Khí được làm lạnh theo một quá trình đẳng áp tới khi thể tích còn 0,006 m3.

a) Vẽ đường biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái trong hệ toạ độ (p,V).

b) Xác định nhiệt độ cuối cùng của khí.

c) Tính công của chất khí.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 33.9, 33.10. 33.11 trang 81 SBT Vật lí 10

\(\dfrac{{{V_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{V_2}}}{{{T_2}}}\)

\(A = p\Delta V\)

Lời giải chi tiết:

a) Xem hình 33.1G.

b) \({T_2} = {{{V_2}{T_1}} \over {{V_1}}} = {{0,006.300} \over {0,01}} = 180K\)

c) A = pΔV = 105(0,01 – 0,006)

A = 400 J.

33.11.

Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm. Tính độ biến thiên nội năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh có độ lớn là 20 N.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 33.9, 33.10. 33.11 trang 81 SBT Vật lí 10

Áp dụng công thức 

\(A = F.S\)

\(\Delta U = A + Q\)

Lời giải chi tiết:

Độ lớn của công chất khí thực hiện để thắng lực ma sát: A = Fl

Vì chất khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên :

ΔU = Q – Fl = 1,5 – 20.0,05 = 0,5 J

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 10

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button