Hóa học 10

Bài 30.11 trang 68 SBT Hóa học 10

Đề bài

Đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng không khí, lưu huỳnh cháy hết. Tính tỉ khối đối với He của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu oxi trong bình vừa đủ đốt cháy hết S.

Bạn đang xem bài: Bài 30.11 trang 68 SBT Hóa học 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Nitơ chiếm 80% thể tích không khí, điều đó có nghĩa là trong không khí mỗi khi có 1 mol oxi sẽ có 4 mol nitơ.

\( S + O_2 → SO_2\)

Khi tạo thành 1 mol \(SO_2\) thì hỗn hợp thu được gồm 1 mol \(SO_2\)  và 4 mol \(N_2\)

Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp: \(\overline M  = \dfrac{{{M_1}.{x_1} + {M_2}.{x_2} + … + {M_n}.{x_n}}}{{{x_1} + {x_2} + … + {x_n}}} \)

trong đó x1, x2,..xn là số mol

Tính tỉ khối \({d_{hh/He}} = \dfrac{{\overline {{M_{hh}}} }}{4}\)

Lời giải chi tiết

Nitơ chiếm 80% thể tích không khí, điều đó có nghĩa là trong không khí mỗi khi có 1 mol oxi sẽ có 4 mol nitơ.

\( S + O_2 → SO_2\)

Khi tạo thành 1 mol \(SO_2\) thì hỗn hợp thu được gồm 1 mol \(SO_2\)  và 4 mol \(N_2\)

 \(\overline M  = \dfrac{{64 + 28 \times 4}}{5} = 35,2\left( {g/mol} \right)\)

Tỉ khối của hỗn hợp đối với He là:  \(x = \dfrac{{35,2}}{{4}} = 8,8\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button