Hóa học 10

Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 SBT Hóa học 10

Câu 30.1.

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh ?

A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá.

Bạn đang xem bài: Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 SBT Hóa học 10

B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử.

C. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

D. Lưu huỳnh không có tính oxi hoá và không có tính khử.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về lưu huỳnh.

Lời giải chi tiết:

Lưu huỳnh vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa .

=> Chọn C

Câu 30.2.

Liên kết hoá học giữa nguyên tử của nguyên tố nào với nguyên tử natri trong hợp chất sau thuộc loại liên kết cộng hoá trị có cực ?

A. \(Na_2S\).                       B. \(Na_2O\). 

C. NaCl.                         D. NaF.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về lưu huỳnh.

Lời giải chi tiết:

Trong F, O, Cl, S thì S có độ âm điện nhỏ nhất =>  \(Na_2S\) có liên kết cộng hóa trị phân cực

=> Chọn A

Câu 30.3.

Cho PTHH : \(4FeS_2 + 11O_2 → 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

Cần đốt cháy bao nhiêu mol \(FeS_2\) để thu được 64 gam \(SO_2\) theo PTHH trên ?

 A. 0,4 mol.          B. 0,5 mol.                      

C. 0,8 mol.           D. 1,2 mol.

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH : \(4FeS_2 + 11O_2 → 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

                               1 mol     →                                2 mol

                               x mol   

Tính x

Lời giải chi tiết:

PTHH : \(4FeS_2 + 11O_2 → 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

               1 mol     →                                2 mol

               x mol                                        64 : 64 = 1 mol

=> x = 0,5 mol

=> Chọn B

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button