Hóa học 12

Bài 29.3; 29.4; 29.5 trang 68 SBT Hóa học 12

Câu 29.3.

Cho m gam bột Al tác dụng hết với dung dịch \(HNO_3\) dư chỉ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2O (đktc) có tỉ lệ mol là 1 : 3. Giá trị của m là

Bạn đang xem bài: Bài 29.3; 29.4; 29.5 trang 68 SBT Hóa học 12

A. 24,3.                              B. 42,3.

C. 25,3.                              D. 25,7.

Phương pháp giải:

Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp X

Áp dụng bảo toàn electron tìm số mol Al

Từ đó tính khối lượng Al

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& Al + 4HN{O_3} \to Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + NO + 2{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right) \cr 
& 8Al + 30HN{O_3} \to 8Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 3{N_2}O + 15{H_2}O\,\,\,\left( 2 \right) \cr 
& {n_X} = {{8,96} \over {22,4}} = 0,4\left( {mol} \right);\,\,{n_{NO}} = {{0,4} \over 4} = 0,1\left( {mol} \right); \cr 
& {n_{{N_2}O}} = 0,3mol \cr 
& {n_{Al\left( 1 \right)}} = {n_{NO}} = 0,1\,mol;\,\,{n_{Al\left( 2 \right)}} = {{0,3.8} \over 3} = 0,8\left( {mol} \right) \cr 
& {m_{Al}} = 0,9.27 = 24,3\left( g \right) \cr} \)

\( \to\) Chọn A.

Câu 29.4.

Trộn 24 g Fe2O3 với 10,8 g Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí). Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5,376 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

A.12,5%.                            B. 60%.

C. 80%.                              D. 90%.

Phương pháp giải:

So sánh tỷ lệ số mol của Al và Fe2O3, kết luận hiệu suất tính theo chất nào

Viết phương trình phản ứng, tính số mol Al dư theo số mol H2, suy ra số mol Al và Fe2O3 phản ứng

Suy ra hiệu suất phản ứng

Lời giải chi tiết:

\({n_{F{{\text{e}}_2}{O_3}}} = \dfrac{{24}}{{160}} = 0,15\,\,mol;{n_{Al}} = \dfrac{{10,8}}{{27}} = 0,4\,\,mol;{n_{{H_2}}} = \dfrac{{5,376}}{{22,4}} = 0,24\,\,mol\)

PTHH: \(2Al + F{{\text{e}}_2}{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}A{l_2}{O_3} + 2F{\text{e}}\)

Vì \(\dfrac{{{n_{Al}}}}{2} > \dfrac{{{n_{F{{\text{e}}_2}{O_3}}}}}{1} \to \) Al dư, hiệu suất tính theo Fe2O3

\(2Al + 2NaOH + 2{H_2}O \to 2NaAl{O_2} + 3{H_2}\)

\({n_{Al(du)}} = \dfrac{2}{3}{n_{{H_2}}} = 0,16\,\,mol \to {n_{Al(pu)}} = 0,4 – 0,16 = 0,24\,mol\)

\( \to {n_{F{{\text{e}}_2}{O_3}(pu)}} = \dfrac{1}{2}{n_{Al(pu)}} = 0,12\,\,mol\)

\( \to H = \dfrac{{0,12}}{{0,15}}.100\%  = 80\% \)

 \( \to\) Chọn C.

Câu 29.5.

Cho nhôm tác dụng với dung dịch chứa NaN03 và NaOH thấy nhôm tan và giải phóng NH3. Trong phương trình hoá học của phản ứng trên hệ số nguyên tối giản của H2O bằng

A. 3.                     B. 2.                      

C. 5.                     D. 7.

Phương pháp giải:

Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

Phương trình ion thu gọn: 

\(8Al + 3NO_3^ –  + 5O{H^ – } + 2{H_2}O \to 8AlO_2^ –  + 3N{H_3}\)

\( \to\) Chọn B.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button