Hóa học 12

Bài 29.14 trang 70 SBT Hóa học 12

Đề bài

Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 và một kim loại R hoá trị II không đổi.

–     Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thấy thoát ra 8,96 lít H2 (đktc).

–     Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH 2M thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc) và lượng NaOH tối đa cho phản ứng là 200 ml, ngoài ra còn một phần chất rắn không tan.

Xác định kim loại R và phần trăm khối lượng Al203 trong hỗn hợp.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Gọi số mol của Al, Al2O3 và R lần lượt là a, b, c mol

Bạn đang xem bài: Bài 29.14 trang 70 SBT Hóa học 12

Lập phương trình số mol H2 khi hỗn hợp tác dụng với dung dịch H2SO4

Lập phương trình số mol NaOH

Lập phương trình số mol H2 khi hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH

Giải hệ phương trình, suy ra số mol của Al, Al2O3 và R.

Lập biểu thức tính khối lượng hỗn hợp, suy ra nguyên tử khối của R

Kết luận kim loại R.

Lời giải chi tiết

Gọi a, b, c lần lượt là số mol của Al, Al203 và R.

Do thể tích 2 khí thoát ra khi tác dụng với dung dịch H2S04 loãng và NaOH khác nhau nên R đứng trước H2 (trong dãy điện hoá) nhưng không tác dụng với NaOH.

Khi tác dụng với dung dịch H2S04 loãng : 

\(Al\buildrel {{H_2}S{O_4}} \over
\longrightarrow {3 \over 2}{H_2};R\buildrel {{H_2}S{O_4}} \over
\longrightarrow {H_2}\)

⟹ 1,5a + c = 0,4   (1)

Khi tác dụng với dung dịch NaOH :

2Al + 2NaOH + 2H20 → 2NaAl02 + 3H2

Al203 + 2NaOH → 2NaAl02 + H20

nH2 = 1,5a = 0,3             (2)

nNaOH =a + 2b = 0,4

Từ (1) và (2) → a = 0,2 mol ; b = 0,1 mol và c = 0,1 mol.

Vậy mhh = 27.0,2 + 102.0,1 + R.0,1 = 18 ⟹ R = 24 (Mg).

⟹ % Al2O3= \({{0,1.102} \over {18}}.100\) = 56,67%

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button