Hóa học 12

Bài 28.17 trang 68 SBT Hóa học 12

Đề bài

Hoà tan 0,1 mol phèn nhôm – amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O vào nước được dung dịch X. Cho đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X (đun nóng) thì thu được kết tủa Y và khí Z. Xác định khối lượng kết tủa Y và thể tích (đktc) khí Z.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Vì Ba(OH)2 dư nên không có kết tủa Al(OH)3

Bạn đang xem bài: Bài 28.17 trang 68 SBT Hóa học 12

Từ số mol phèn nhôm – amoni tính số mol ion \(SO_4^{2 – }\) và \(NH_4^ + \)

Viết phương trình tạo kết tủa, tính số mol kết tủa theo số mol ion \(SO_4^{2 – }\)

Viết phương trình tại khí, tính số mol khí theo số mol \(NH_4^ + \)

Lời giải chi tiết

– Dung dịch Ba(OH)2 dư nên Al(OH)3 sinh ra rồi tan hết.

– Phèn amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O: 0,1 mol

⟹ nSO42- = 0,4 mol và nNH4+ = 0,2 mol

Kết tủa Y : Ba2+ + SO42-→ BaS04 ↓

→m↓ = mBaSO4= 0,4.233 = 93,2 (g)

Khí Z : NH4 + + OH– → NH3↑+H2O

⟹ VNH3 = 0,2.22,4 = 4,48 (lít).

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button