Hóa học 12

Bài 28.15 trang 67 SBT Hóa học 12

Đề bài

Hoà tan 1,04 g muối clorua của kim loại kiềm thổ trong nước thu được dung dịch A. Thêm Na2CO3 dư vào dung dịch A được một kết tủa. Hoà tan kết tủa này trong dung dịch HNO3 được dung dịch B. Thêm H2SO4 dư vào dung dịch B được kết tủa mới có khối lượng 1,165 g. Xác định công thức hoá học của muối clorua kim loại kiềm .

Bạn đang xem bài: Bài 28.15 trang 67 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Đặt X là khối lượng mol của kim loại kiềm thổ cần tìm

Viết sơ đồ phản ứng

Áp dụng tăng giảm khối lượng để tìm X

Kết luận kim loại cần tìm

Lời giải chi tiết

 

\(MC{l_2}\buildrel { + N{a_2}C{O_3}} \over
\longrightarrow MC{O_3}\buildrel { + HN{O_3}} \over
\longrightarrow M{(N{O_3})_2}\buildrel { + {H_2}S{O_4}} \over
\longrightarrow MS{O_4}\)

Đặt X là khối lượng mol của kim loại kiểm thổ.

Theo sơ đồ phản ứng : 1 mol MCl2 →1 mol MSO4

(X + 71) g MCl2 → (X + 96) g MSO4

1,04 g MCl2       → 1,165 g MSO4

⟹ 1,165.(X + 71) = 1,04.(X + 96)

Giải ra được X = 137. Vậy M là Ba, muối là BaCl2.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button