Hóa học 12

Bài 28.13 trang 67 SBT Hóa học 12

Đề bài

Một hỗn hợp rắn gồm Ca và CaC2 tác dụng với nước (dư) thu được hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 5. Đế trung hoà dung dịch sau phản ứng, cần dùng 600 ml dung dịch HCl 0,5M. Tính :

a)  Khối lượng của hỗn hợp rắn đã dùng ban đầu.

b)  Thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

a. Đặt x và y là số mol của Ca và CaC2

Bạn đang xem bài: Bài 28.13 trang 67 SBT Hóa học 12

Viết phương trình hóa học

Lập phương trình tổng số HCl phản ứng

Lập phương trình tỷ khối của hỗn hợp khí

Giải hệ phương trình, suy ra số mol mỗi chất, từ đó tính được khối lượng hỗn hợp rắn ban đầu.

b. Tính số mol mỗi khí dựa vào số mol Ca và CaC2

Từ đó tính % thể tích mỗi khí

Lời giải chi tiết

a) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2           (1)

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2      (2)

Ca(OH)2 + 2HCl→ CaCl2 + 2H2O       (3)

\({n_{HCl}} = 0,3mol\)

Đặt x, y lần lượt là số mol Ca và CaC2 . Hỗn hợp khí thu được gồm H2 (x mol) và C2H2 (y mol)

Ta có hệ pt: 

\(\eqalign{
& x + y = 0,15 \cr 
& {{2x + 26y} \over {x + y}} = 10 \cr} \)

→ x= 0,1 mol       ;         y= 0,05 mol

Khối lượng hỗn hợp rắn ban đầu:

m Ca= 40.0,1=4 g            mCaC2= 64.0,05= 3,2 g   

→m hh= 7,2g

b) 

\(\eqalign{
& \% V{{\rm{ }}_{{H_2}}} = {{0.1} \over {0.15}}.100 = 66,67\% \cr 
& \% {V_{{C_2}{H_2}}} = 33,33\% \cr} \)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button