Hóa học 12

Bài 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

Đề bài

Hoà tan 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgS04 và 0,16 mol Al2(S04)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

Bạn đang xem bài: Bài 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Tính số mol của các ion tham gia phản ứng: Fe3+, Mg2+, Al3+, H+, OH.

Thứ tự phản ứng:

H+ + OH \( \to\) H2O

Fe3+ + 3OH \( \to\) Fe(OH)3

Mg2+ + 2OH \( \to\) Mg(OH)2

Al3+ + 3OH \( \to\) Al(OH)3

\(Al{(OH)_3} + O{H^ – } \to AlO_2^ –  + 2{H_2}O\)

Lời giải chi tiết

n Fe3+ = 0,12 mol; n Mg2+ = 0,15 mol; n Al3+ = 0,32 mol

 n H=0,9 mol  n OH = 2,54 mol

Khi cho NaOH vào dd X thì:

(1) H+ + OH– → H2O

→ n OH- = n H+ = 0,9mol

(2) Fe3+ + 3OH–  → Fe(OH)3↓

→ n OH = 3n Fe3+ = 3.0,12= 0,36mol

(3) Mg2+ + 2OH–  → Mg(OH)2 ↓

→ n OH- = 2 n Mg2+ = 2.0,15=0,3mol

Từ (1),(2) và (3) → n OH- (dư) =2,54- 0,9- 0,36- 0,3= 0,98 mol

(4) Al3+ + 3OH → Al(OH)3↓

→ n OH- = 3n Al3+ = 3.0,32=0,96 mol

Do OH dư 0,02 mol nên tiếp tục có pứ:

(5) Al(OH)3 + OH– → AlO2– + 2H2O

→ n Al(OH)3 = 0,32 -0,02= 0,3 mol

Vậy kết tủa gồm Fe(OH)3: 0,12 mol, Mg(OH)2: 0,15 mol, Al(OH)3: 0,3 mol

→ m ↓= 0,12.107+ 0,15.58+ 0,3.78 = 44,94g

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button