Hóa học 12

Bài 26.25 trang 61 SBT Hóa học 12

Đề bài

Viết phương trình phản ứng trong sơ đồ biến hóa sau:

Bạn đang xem bài: Bài 26.25 trang 61 SBT Hóa học 12

\(\eqalign{
& MgC{l_2}\buildrel 1 \over
\longrightarrow Mg\buildrel 2 \over
\longrightarrow MgO\buildrel 3 \over
\longrightarrow Mg{\left( {N{O_3}} \right)_2}\buildrel 4 \over
\longrightarrow MgO \cr 
& \buildrel 5 \over
\longrightarrow MgC{l_2}\buildrel 6 \over
\longrightarrow Mg{\left( {OH} \right)_2}\buildrel 7 \over
\longrightarrow MgO\buildrel 8 \over
\longrightarrow MgS{O_4}\buildrel 9 \over
\longrightarrow \cr 
& MgC{O_3}\buildrel {10} \over
\longrightarrow Mg{\left( {HC{O_3}} \right)_2} \cr} \)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Dựa vào tính chất và các phản ứng đặc trưng của Magie.

Lời giải chi tiết

(1) \(MgC{l_2}\xrightarrow{{đpnc}}Mg + C{l_2}\)

(2) 2Mg + O2 → 2MgO

(3) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

\((4)2Mg{(N{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2MgO + 4N{O_2} + {O_2}\)

(5) MgO +  2HCl → MgCl2 + H2O

(6) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

\((7)Mg{(OH)_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow MgO + {H_2}O\)

(8) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

(9) MgSO4 + Na2CO3 →  MgCO3 + Na2SO4

(10) MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button