Hóa học 12

Bài 26.13; 26.14 trang 59 SBT Hóa học 12

Câu 26.13.

Cho a gam hỗn hợp BaCO3 và CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lít CO2 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

Bạn đang xem bài: Bài 26.13; 26.14 trang 59 SBT Hóa học 12

a)   Khối lượng kết tủa thu được là

A. 10 g.              B. 15 g

C. 20 g               D. 25 g.

b)  Thể tích dung dịch HCl cần dùng là

A. 1,0 lít.            B. 1,5 lít.

C. 1,6 lít.            D. 1,7 lít.

c)  Giá trị của a nằm trong khoảng nào dưới đây ?

A. 10 g < a < 20 g       B. 20 g < a < 35,4 g

C. 20 g < a < 39,4 g    D. 20 g < a < 40 g

Phương pháp giải:

a. Từ phương trình, suy ra số mol của CaCO3

Từ đó tính được khối lượng kết tủa.

b. Dựa vào 2 PTHH, nhận xét mối quan hệ về số mol giữa HCl và CO2

Từ đó tính được thể tích dung dịch HCl.

c. Giả sử hỗn hợp ban đầu chỉ có BaCO3, tính ra giá trị lớn nhất của a

Giả sử hỗn hợp ban đầu chỉ có CaCO3, tính ra giá trị nhỏ nhất của a

Lời giải chi tiết:

a.  PTHH:  \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{{\text{O}}_3} + {H_2}O\)

 \({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,\,mol \to {n_{CaC{{\text{O}}_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2\,\,mol\)

\( \to {m_{CaC{{\text{O}}_3}}} = 0,2.100 = 20\,\,gam\)

\( \to\) Chọn C.

b. PTHH:

\(BaC{{\text{O}}_3} + 2HCl \to BaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

\(CaC{{\text{O}}_3} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

 Nhận xét: Từ PTHH ta thấy  \({n_{HCl}} = 2{n_{C{O_2}}} = 0,4\,\,mol\)

 \( \to {V_{HCl}} = \dfrac{{0,4}}{{0,4}} = 1,0\,\,lít\)

\( \to\) Chọn A.

c. Giả sử hỗn hợp ban đầu chỉ có BaCO3

\({n_{BaC{{\text{O}}_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2\,\,mol \to {m_{BaC{{\text{O}}_3}}} = 0,2.197 = 39,4\,\,gam\)

Giả sử hỗn hợp ban đầu chỉ có CaCO3

\({n_{CaC{{\text{O}}_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2\,\,mol \to {m_{CaC{{\text{O}}_3}}} = 0,2.100 = 20\,\,gam\)

Thực tế, hỗn hợp ban đầu chứa cả BaCO3 và CaCO3 nên giá trị của a nằm trong khoảng 20 gam < a < 39,4 gam

\( \to\) Chọn C.

Câu 26.14.

Trong một cốc nước có chứa 0,03 mol Na+; 0,01 mol Ca2+; 0,01 mol

Mg2+, 0,04 mol \(HCO_3^ – \); 0,01 mol Cl; 0,01 mol \(SO_4^{2 – }\). Nước trong cốc thuộc loại

A. nước cứng tạm thời.                    

B. nước cứng vĩnh cửu.

C. nước cứng toàn phần.

D. nước mềm.

Phương pháp giải:

Xem thêm lý thuyết về nước cứng tại đây

Lời giải chi tiết:

Nước trong cốc chứa các anion \(HCO_3^ – ,C{l^ – },SO_4^{2 – }\) nên nước trong cốc là nước cứng toàn phần.

\( \to\) Chọn C.   

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button