Hóa học 11

Bài 25.8, 25.9, 25.10, 25.11 trang 38 SBT hóa học 11

Câu 25.8.

Tất cả các ankan có cùng công thức gì ?

Bạn đang xem bài: Bài 25.8, 25.9, 25.10, 25.11 trang 38 SBT hóa học 11

A. Công thức đơn giản nhất               

B. Công thức chung

C. Công thức cấu tạo                       

D. Công thức phân tử

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Tất cả các ankan có cùng công thức công thức chung  

\( \to\) Chọn B.

Câu 25.9.

Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Butan                  B. Etan               

C. Metan                  D. Propan

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nói chung tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

\( \to\) Chọn C.

Câu 25.10.

Cho pentan CH3-[CH2]3-CH3 phản ứng thế với clo thì thu được tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo C5H11Cl?

A. 5 chất    B. 3 chất    

C. 2 chất    D. 1 chất

Phương pháp giải:

Viết CTCT của pentan, xác định các vị trí clo thế vào hiđro.

Chú ý các vị trí thế giống nhau của clo

Lời giải chi tiết:

\({C^1} – {C^2} – {C^3} – {C^4} – {C^5}\)

Thế vị trị C1 giống thế vị trị C5

Thế vị trị C2 giống thế vị trị C4

Vậy tổng có 3 vị trí thế của clo: C1; C2; C3

\( \to\) Chọn B.

Câu 25.11.

Gọi tên IUPAC của các ankan có công thức sau đây :

1. \({(C{H_3})_2}CH – C{H_2} – C{(C{H_3})_3}\) (tên thông dụng là isooctan)

2. \(C{H_3} – C{H_2} – CH(C{H_3}) – CH(C{H_3}{\rm{) – [C}}{{\rm{H}}_2}{{\rm{]}}_4} – CH{(C{H_3})_2}\)

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về cách gọi tên Ankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

1. 2,2,4-trimetylpentan

2. 3,4,9-trimetylđecan

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button