Hóa học 12

Bài 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

Đề bài

Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc).

Hãy xác định khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Bạn đang xem bài: Bài 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Nung hỗn hợp, chỉ có NaHCO3 bị phân hủy:

\(2NaHC{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

Theo phương trình, tính được khối lượng của NaHCO3 và Na2CO3 trước khi nung

Sau khi nung, hỗn hợp thu được bao gồm Na2CO3 ban đầu và Na2CO3 sản phẩm của phản ứng nhiệt phân.

Lời giải chi tiết

Nung hỗn hợp, chỉ có NaHCO3 bị phân hủy:

\(2NaHC{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

Theo phương trình, \[{n_{NaHC{O_3}}} = 2{n_{C{O_2}}} = 2.\dfrac{{0,84}}{{22,4}} = 0,075\,\,mol\]

Trước khi nung: \({m_{NaHC{O_3}}} = 84.0,075 = 6,3\,\,gam\)

\( \to {m_{N{a_2}C{O_3}}} = 7,26 – 6,3 = 0,96\,\,gam\)

Sau khi nung: \({m_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,96 + 106.0,0375 = 4,935\,\,gam\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button