Hóa học 12

Bài 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

Đề bài

a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

b) Để kết tủa hoàn toàn ion Cu2+ trong 200 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 6.10 3M cần phải dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH nói trên ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

a. Từ pH suy ra [H+] = 10-pH \( \to {\text{[}}O{H^ – }{\text{]}} = \frac{{{{10}^{ – 14}}}}{{{\text{[}}{H^ + }{\text{]}}}} = {C_{M(NaOH)}}\)

Bạn đang xem bài: Bài 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

\( \to {n_{NaOH}} = {C_{M\,\,(NaOH)}}.V \to m = {n_{NaOH}}.{M_{NaOH}}\)

b. \({n_{CuS{O_4}}} = {C_{M\,\,(CuS{O_4})}}.V \to {n_{C{u^{2 + }}}} = {n_{CuS{O_4}}}\)

PTHH: \(C{u^{2 + }} + 2O{H^ – } \to Cu{(OH)_2}\)

\( \to {n_{O{H^ – }}} = 2{n_{C{u^{2 + }}}} = {n_{NaOH}} \to {V_{NaOH}} = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{C_{M\,\,(NaOH)}}}}\)

Lời giải chi tiết

a. pH = 12,5 \( \to {\text{[}}{H^ + }{\text{]}} = {10^{ – 12,5}} \to {\text{[}}O{H^ – }{\text{]}} = \frac{{{{10}^{ – 14}}}}{{{{10}^{ – 12,5}}}} = {10^{ – 1,5}}\)

Mà V = 0,5 lít \( \to {n_{NaOH}} = {\text{[}}O{H^ – }{\text{]}}{\text{.V = 1}}{{\text{0}}^{ – 1,5}}.0,5 = 0,0158\,\,mol \to {m_{NaOH}} = 0,0158.40 = 0,632\,\,gam\)

b. \({n_{CuS{O_4}}} = 0,{2.6.10^{ – 3}} = 1,{2.10^{ – 3}}\,\,mol \to {n_{C{u^{2 + }}}} = 1,{2.10^{ – 3}}\,\,mol\)

PTHH: \(C{u^{2 + }} + 2{\text{O}}{H^ – } \to Cu{(OH)_2}\)

\( \to {n_{O{H^ – }}} = 2{n_{C{u^{2 + }}}} = 2.1,{2.10^{ – 3}} = 2,{4.10^{ – 3\,}}\,\,mol\)

\( \to {V_{NaOH}} = \dfrac{{{n_{O{H^ – }}}}}{{{\text{[}}O{H^ – }{\text{]}}}} = \dfrac{{2,{{4.10}^{ – 3}}}}{{{{10}^{ – 1,5}}}} = 0,076\,\,lit = 76\,\,ml\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button