Hóa học 12

Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

Câu 21.6.

Có thể thu được kim loại nào trong số các kim loại sau : Cu, Na, Ca, Al bằng cả 3 phương pháp điều chế kim loại phổ biến (nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân) ?

A.Na.                          B. Ca.   

C. Cu                          D. Al

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Cu được điều chế bằng ba phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân

=> Chọn C

Câu 21.7.

Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A.Na, Ca, Al.                        B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.                       D. Fe, Ca, Al.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Na, Ca, Al điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng.

=> Chọn A

Câu 21.8.

Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit sau : CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hoàn toàn hỗn hợp rắn còn lại là

A. Cu, Fe, Zn, MgO.                      

B. Cu, Fe, ZnO, MgO.

C. Cu, Fe, Zn, Mg.                         

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Hiđro khử được các oxit sau nhôm=> hỗn hợp rắn sau phản ứng là Cu, Fe, Zn, MgO

=>Chọn A

Câu 21.9.

Từ mỗi chất Cu(OH)2, NaCl, FeS2, lựa chọn phương pháp thích hợp (các điều kiện khác có đủ) để điều chế ra các kim loại tương ứng. Khi đó, số phản ứng hoá học tối thiểu phải thực hiện để điều chế được 3 kim loại Cu, Na, Fe là

A. 3.                          B. 4.                     

C. 5.                          D. 6.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

\(Cu(OH)_2 \xrightarrow{{t^0}} CuO + H_2O\)

\( CuO+H_2 \to Cu +H_2\)

\(NaCl \xrightarrow{{đpnc}} Na + 1/2 Cl_2\)

\(4FeS_2 +11O_2 \to 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

\(Fe_2O_3 +3CO\to 2Fe + 3CO_2\)

=> Chọn C

Câu 21.10.

Từ các chất riêng biệt: CuSO4, CaCO3, FeS để điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe thì số phản ứng hoá học tối thiểu phải thực hiện là (các điều kiện khác có đủ)

A.4.                       B. 5.                    

C. 6                       D. 7.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

\(CuSO_4 + H_2O\xrightarrow{{đpdd}} Cu + H_2SO_4 + 1/2O_2\)

\(CaCO_3 +2HCl \to CaCl_2 +CO_2 + H_2O\)

\(CaCl_2 \xrightarrow{{đ pnc}} Ca + Cl_2\)

\(FeS+ 2HCl \to FeCl_2 + H_2O\)

\(FeCl_2 \xrightarrow {{đpdd}} Fe+ Cl_2\)

=> Chọn B

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button