Bài 2. Tri thức lịch sử và cuộc sống SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 14 SGK Lịch sử 10

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Sơ đồ 2.1, Hình 2.2 hãy:

– Cho biết vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống của con người

– Trong bối cảnh toàn cầu hóa, theo em cần phải làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa

screenshot 2022 03 05 093953

screenshot 2022 03 05 094132

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 2. Tri thức lịch sử và cuộc sống SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

Quan sát hình 2.1 và nội dung trang 12 SGK

Lời giải chi tiết:

– Vai trò của tri thức lịch sử đối với cuộc sống:

+ Trang bị những hiểu biết về quá khứ cho cá nhân và xã hội

+ Góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của các cộng đồng

+ Là cơ sở đề các cộng đồng cùng chung sống và phát triển bền vững

– Ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống:

+ Giúp con người nhận thức sâu sắc về cội nguồn, về bản sắc cá nhân, cộng đồng trong mọi thời đại

+ Hiểu biết về cội nguồn, bản sắc là cơ sở để con người hiểu chính mình và thế giới

+ Nền tảng để tồn tại, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa cộng đồng và chung sống trong thế giới đa dạng

+ Đúc kết và vận dụng thành công bài học trong quá khứ, tránh những sai lầm lặp lại.

+  Dự báo về thời cơ và nguy cơ trong tương lai hoặc thấy được chiều hướng vận đồng, phát triển của hiện đại

– Trong bối cảnh toàn cầu hóa, để giữ gìn bản sắc văn hóa, cần:

+ Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc một cách chủ động, tích cực và tự giác.

+ Bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

+ Tiếp thu có chọn lọc văn hóa của bên ngoài. 

+ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cần gắn với giữ gìn không gian văn hóa – nơi duy trì đời sống của cộng đồng dân tộc.

? mục 2.1

Trả lời câu hỏi mục 2.1 trang 15 SGK Lịch sử 10

Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.1, Hình 2.3 hãy giải thích vì sao phải học tập lịch sử suốt đời. Cho ví dụ.

screenshot 2022 03 05 094624

screenshot 2022 03 05 094557

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 2. Tri thức lịch sử và cuộc sống SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

Quan sát hình ảnh và đọc nội dung trang 15 SGK

Lời giải chi tiết:

Phải học tập lịch sử suốt đời vì:

– Tri thức lịch sử rộng lớn và đa dạng. Muốn hiểu lịch sử đúng đắn cần một quá trình lâu dài

– Tri thức lịch sử biến đổi và phát triển không ngừng. Những nhận thức về lịch sử hôm nay có thể ngày mai sẽ thay đổi. Vì vậy con người cần cập nhật để nhận thức đúng đắn hơn. 

– Giúp con người mở rộng và cập nhật vốn kiến thức, hoàn thiện và phát triển bản thân.

? mục 2.2

Trả lời câu hỏi mục 2.2 trang 16 SGK Lịch sử 10

Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.2, Sơ đồ 2.2 hãy nêu cách thức sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin và sử liệu trong quá trình học tập, khám phá lịch sử

screenshot 2022 03 05 094900

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 2. Tri thức lịch sử và cuộc sống SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

Đọc nội dung SGK trang 16

Lời giải chi tiết:

Cách thức sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin và sử liệu trong quá trình học tập, khám phá lịch sử:

– B1: Lập thư mục và danh mục các nguồn sử liệu sơ cấp, thứ cấp liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

– B2: Sưu tầm, đọc và ghi chép thông tin sử liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

– B3: Chọn lọc, phân loại sử liệu để thuận lợi cho việc xác minh và đánh giá.

– B4: Xác minh, đánh giá về nguồn gốc sử liệu, thời điểm ra đời, nội dung sử liệu phản ánh,…

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Lịch sử 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *