Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 10

Đề bài

Giả sự tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2 % và không thay đổi trong thời kì 1995 – 2000.

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 10

Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu dưới đây:

Năm

1995

1997

1998

1999

2000

Dân số

(triệu người)

?

?

975

?

?

Áp dụng công thức:

Dân số năm sau = A * (1+ r)n

⟹  A = Dân số năm sau/ (1+r)n

Trong đó:   A là dân số năm trước.

r là gia tăng tự nhiên (r = 2% = 0,02)

n là hiệu số năm sau với năm trước.

Lời giải chi tiết

Ta có công thức:

Dân số năm sau = A * (1+ r)n

⟹  A = Dân số năm sau/ (1+r)n

Trong đó:   A là dân số năm trước.

r là gia tăng tự nhiên (r = 2% = 0,02)

n là hiệu số năm sau với năm trước.

– Áp dụng công thức:

Biết dân số năm 1998 là 975 (triệu người).

+ Dân số năm 1999 = Dân số năm 1998 * (1+0,02)1 = 975 * 1,02 = 994,5 triệu người.

+ Dân số năm 1997 = Dân số năm 1998/ (1+ 0,02)1  =  975 /1,02 = 955,9 triệu người.

Tương tự ta có kết quả bảng sau:

Dân số Ấn Độ giai đoạn 1995 – 2000

cau1b bai22

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *