Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng giai đoạn (1966-2016)

Hiệu trưởng

T Doa Khanh

1. Thầy Hoàng Trọng Đóa                                                   2. Thầy Lê Khánh
Từ năm 1966 - 1970                                            Từ năm 1970 - 1973

 

thay cac tro 3. Thầy Trần Đình Các                                       4. Thầy Hoàng Xuân Trợ
Từ năm 1973-1991                                             Từ năm 1991-2001

thay son le

5. Thầy Đặng Đức Sơn                                      6. Thầy Nguyễn Nhật Lệ

Từ 2001 - 2009                                                  Từ 2009 đến nay

© 2017 Thiết kế: 0942072207