Thế hệ bí thư đoàn

Bí thư đoàn trường (1966-2010)

TranTrongKy PhamVanBan
Trần Trọng Kỷ Phan Văn Bản
   
tranchinhthanh  
Trần Chính Thành Trần Hữu An
TaQuocKhanh TranThiPhuong
 Tạ Quốc Khánh  Trần Thị Phương
   
HoangVanChien NguyenHoaiAn
Hoàng Văn Chiến Nguyễn Hoài Ân
NguyenNhatLe alt
Nguyễn Nhật Lệ  Nguyễn Thu Hương

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI

© 2017 Thiết kế: 0942072207