Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ BƯỚC NGOẶT CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM

1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Trong những năm 1928 – 1929, sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ, đặc biệt là phong trào công nhân cho thấy đã đến lúc cần phải có một chính Đảng lãnh đạo giai cấp công - nông cùng các lực lượng yêu nước khác đấu tranh chống đế quốc, phong kiến tay sai để giành độc lập, tự do.

Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam: Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn vào nửa cuối năm 1929 là một xu thế tất yếu và ba tổ chức cộng sản đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đấu tranh mạnh mẽ hơn. Song, trong quá trình tuyên truyền vận động quần chúng, các tổ chức này đã tranh giành, công kích lẫn nhau, gây nên tình trạng thiếu thống nhất, đẩy phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ.

Trước tình hình đó, với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

Từ ngày 6/1/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. Tại Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc đã phân tích tình hình thế giới, trong nước, phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng sản, và đề nghị các tổ chức cộng sản hợp nhất thành một Đảng cộng sản duy nhất. Các đại biểu đã nhất trí hợp nhất thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt của lịch sử Việt Nam

Trước năm 1930, phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta diễn ra liên tục, sôi nổi và quyết liệt song đều bị thất bại vì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Đảng ra đời vạch ra đường lối chiến lược đúng đắn cho cách mạng, từ đó cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và có sự lãnh đạo đúng đắn để đi đến thắng lợi.

Đảng ra đời, xây dựng được một lực lượng mới cho cách mạng mà chủ yếu là liên minh công nông. Xây dựng được khối liên minh công nông, tạo ra được một nhân tố cơ bản nữa, đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

Đảng ra đời vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn đó là dùng phương pháp đấu tranh bằng bạo lực cách mạng của quần chúng theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhờ đó ta biết xây dựng và sử dụng hai lực lượng chính trị, vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.

Đảng ra đời xây dựng được bạn đồng minh mới, làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của thế giới. Nhờ vậy, từ đó đến nay, ta đã tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ to lớn của các lực lượng cách mạng thế giới, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù.

     Từ khi Đảng cộng sản ra đời, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có thể khẳng định, Đảng cộng sản ra đời là bước ngoặt của lịch sử Việt Nam.

© 2017 Thiết kế: 0942072207