Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc. Trong lúc Tổng khởi nghĩa tháng Tám đang nổ ra trong cả nước, ngày 25-8-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh và trung ương Đảng về tới Hà Nội. Uỷ ban dân tộc giải phóng cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở đầu một giai đoạn mới của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

Trước cách mạng tháng Tám, do chính sách thống trị của thực dân Pháp, đất nước Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của nền giáo dục thực dân, hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội trở nên phổ biến.

Nhận thức được tầm quan trọng của nền giáo dục đối với sự phát triển của nước Việt Nam mới, bởi “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” nên ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Trung ương Đảng, Chính phủ lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh coi xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết.

Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh lập Nha Bình dân học vụ – cơ quan phụ trách chống “giặc dốt”, kêu gọi nhân dân cả nước tham gia xoá nạn mù chữ. Phong trào xóa nạn mù chữ đã nhận được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân và tạo thành một phong trào rộng lớn. Trong vòng 1 năm (9-1945 đến 9-1946), trên toàn quốc đã tổ chức gần 76.000 lớp học, xoá mù cho hơn 2,5 triệu người.

Tiến hành khai giảng sớm các cấp từ trung học đến đại học nhằm đào tạo những công dân và cán bộ trung thành, có năng lực phụng sự tổ quốc. Tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo tinh thần dân tộc, dân chủ.

Với những việc làm của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã góp phần nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân, đẩy lùi từng bước các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống mới. Đưa nền giáo dục Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Từ khi cách mạng tháng Tám thành công, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến hoạt động của ngành giáo dục, tạo mọi điều kiện cho giáo dục phát triển. Cho đến nay, giáo dục Việt Nam đang có những bước chuyển mình quan trong, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hòa chung vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam, trường THPT Đồng Hới đã và đang tiếp tục đóng góp lớn vào sự nghiệp trồng người. Gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, đã có biết bao thế hệ học sinh tỏa đi muôn phương đóng góp sức mình cho đất nước. Trong không khí của năm học mới, thầy trò trường THPT Đồng Hới luôn ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho cách mạng và sự nghiệp trồng người và hứa sẽ cố hết sức mình để đóng góp cho một đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

 

© 2017 Thiết kế: 0942072207